Laser Game club Písek - Provozní řád

Článek 1 – Úvodní ustanovení

 1. Zřizovatelem a provozovatelem areálu je firma Hotnet s.r.o., Husovo nám. 579, Písek IČ: 26091755, DIČ: CZ26091755 („dále jen správce“).
 2. Hřiště je určeno k provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména ke hře laser game.

 3. Uživatelem hřiště („dále jen hráč“) mohou být jednotlivci nebo skupina po dohodě se správcem.

 4. Hráč je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku a upozornění a pokynů správce hřiště – viz článek 3.

U hráčů mladších 15ti let, kteří přijdou samostatně, je pro vstup do arény potřeba souhlas (podpis) zákonného zástupce mladistvého – ke stažení zde.
Pokud je dítě členem, či je uvedeno na přihlášce dospělého člena, souhlas mít nemusí (získává ho trvale při založení členství).
U skupin, které doprovází dospělá osoba, být toto prohlášení nemusí. Za děti zodpovídá doprovod, který děti přivede.

Článek 2 – Provoz a správa hřiště

 1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce (tel.: 776 606 631) nebo jím pověřená osoba tj. obsluha baru.
 2. Domluvit termín je možno telefonicky na uvedeném telefonním čísle, e-mailem na laserarena@hotnet.cz, pomocí internetových stránek (rezervace) nebo osobně v areálu.

 3. Vybíráním poplatků je pověřen správce hřiště či obsluha baru.
 Ceník herních prvků je volně k dispozici v nápojových lístcích na baru či vám informace poskytne obsluha baru.
 4. Areál je otevřen po celý rok s výjimkou některých svátků. O těchto skutečnostech budou informace podávány  prostřednictvím internetových nebo facebookových stránek.
 Otevírací doba je stanovena: Po - čt 10:00 - 20:00 – Pá - So 10:00 – 22:00, Ne 13:00 – 20:00. Jiný čas mimo pracovní dobu je možný po telefonické domluvě.

 5. Nelze-li ze strany hráče dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit den před stanoveným termínem, nejpozději ale 3 hodiny před začátkem hry. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto hráče další rezervace a u hráče s členstvím mu neodehranou hru počítat, jako by odehraná byla. Pokud hráč přijde na svou hru pozdě, může mu být o zpožděný čas zkrácen herní čas bez možnosti kompenzace z ceny. 

Celý areál je pro bezpečnost osob i majetku 24 hodin denně monitorován bezpečnostními kamerami se záznamen.

Článek 3 – Dodržování bezpečnosti a ochrana majetku

 1. Do herního prostoru je povolen přístup pouze hrajícím osobám. Divákům je dovoleno zápasy sledovat pouze z míst k tomu vyhrazených, např. kavárna.
 2. Osoby vstupující do herního prostoru jsou povinné chovat se ohleduplně a opatrně a předcházet tak případným úrazům nebo škodě na majetku. Dále jsou povinné dodržovat pravidla bezpečnosti a pokyny správce, případně jím pověřené osoby. V hracím prostoru se zakazuje zejména:
  • vstup v nevhodné obuvi (např. neuzavřené boty, boty na podpatku, příp. znečištěná obuv)
  • manipulace s ostrými předměty
  • vstup mimo vyhrazenou provozní dobu
  • přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa
  • konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu a odhazování žvýkaček v prostoru arény
  • vstup podnapilým osobám
  • v celém areálu kouření a vstup se zvířaty bez náhubku a vodítka
 3. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je hráč povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
 4. Nedodržuje-li hráč tento provozní řád, pokyny správce, případně jím pověřené osoby, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat. Tímto není dotčeno právo správce domáhat se náhrady vzniklé škody.

Každý hráč plně zodpovídá za vzniklé škody, které způsobí, u dětí a mládeže do 15ti let zodpovědnost přebírá zákonný zástupce, který nezletilého doprovází či podepsal souhlas se vstupem. 

V případě zranění je třeba tuto skutečnost neprodleně ohlásit obsluze baru.

Článek 4 – Závěrečná ustanovení

 1. Vstupem do herního prostoru potvrzuje hráč, že byl obeznámen jak s provozním řádem, tak s pravidly hry laser game a zejména pravidly bezpečnosti, a že tyto bez výhrad akceptuje. Tyto informace jsou umístěny na internetových stránkách www.laserarenapisek.cz a jsou k dispozici i v provozovně. Hráč má povinnost se s nimi obeznámit.

V Písku dne 5. 12. 2013

Jana Vojíková
, správce a provozovatel areálu