Kroužky
Kroužkový řád
Galerie
Přihláška
Docházka
Kroužkový výlet
KroužkyKroužkový řádGaleriePřihláškaDocházkaKroužkový výlet

Laser Game club Písek - Kroužkový řád

Kroužková pravidla – děti byly na první schůzce poučeny:

 

 1. Bezpečnost – dětský člen musí dbát na své zdraví, dávat pozor, aby si nepřivodil úraz, ani neublížil či nezavinil úraz někomu jinému. (Povinností dětí i zák. zástupců je  seznámit se s bezpečnostními i herními pravidly a ty dodržovat)
 2. Úrazy, zranění či nevolnost – každý úraz, zranění (i malé) dítě musí ihned nahlásit svému vedoucímu či obsluze baru. Pokud to dítě nahlásí až doma, není možné dále tento problém řešit. Pokud dítěti nebude dobře, bude kontaktován zákonný zástupce pro odvoz.
 3. Odchod z arény před koncem kroužku – dítě nemůže opustit prostor Laser arény ani odejít z kroužku samovolně či samotně před řádným koncem kroužku. Pokud bude dítě vyloučeno pro nevhodné chování z aktivit kroužkového dne (tzn. má trest), zůstane až do ukončení schůzky sedět u stolu.  Dítě musí vždy hlásit odchod svému vedoucímu.
 4. Zacházení s technikou a vybavením – dítě je poučeno: s veškerým herním vybavením zacházím opatrně a dávám pozor, abych nic nezničil či nerozbil. Dodržuji daná pravidla. Byl jsem poučen a vím, co se smí, a co ne. Poškodím či poničím, budu muset já či zákonní zástupci uhradit opravu. Pokud přijdu na nějaký nedostatek na vybavení, či nebezpečné místo v aréně, neprodleně hlásím svému vedoucímu či obsluze herny.
 5. Ochrana majetku a doneseních věcí, elektroniky a cenností – klub nezodpovídá za věci donesené dětmi do prostor Laser arény. Děti si musí na své věci dávat pozor či je uložit k vedoucímu. 
 6. Mobily – používání mobilů při kroužku není dovoleno. Mobily budou hned po příchodu uloženy na určené místo (k vedoucímu) a po kroužku si je děti opět vezmou zpět. Hrát si přišly do arény a ne na mobil.
 7. Slušné chování mezi sebou – učíme se týmové a férové hře.  Sprostá slova, urážky či napadání nebo ponižování je zakázané a bude vždy řešeno kroužkovým vedoucím. Agresivní fyzický kontakt je důvodem k okamžitému vyloučení z kroužku.
 8. Chování v prostorách laser arény -  v laser aréně se nikdy nenacházíme sami - slušnost, ohleduplnost k hostům, vhodné chování.
 9. Poslouchání a chování se k vedoucím – vedoucí má hlavní slovo a plně rozhoduje a vede skupinu. Vedoucí má právo dítě za nevhodné chování vyloučit ze hry a v případě opakovaného porušování pravidel navrhnout dítě k vyloučení z kroužku.
 10. Obsluha na baru – obsluha baru je hlavní osobou, která má celý prostor na starosti. I ona může vykázat dítě ze hry a děti jsou povinny ji poslouchat a respektovat. V rozhodování má vyšší platnost než vedoucí kroužků.
 11. Úklid, pořádek kolem sebe – každé dítě dbá na pořádek kolem sebe, v aréně i u stolu. Uklízí po sobě. Pohybovat se z jídlem nebo pitím jinde než na určeném místě není povoleno.
 12. Nakupování a konzumace v době kroužku – děti mají k dispozici po celou dobu kroužku pití. Mohou si donést i pití vlastní či si ho zakoupit na baru. Ostatní pochutiny – brambůrky, nanuky aj. si mohou zakoupit, ale až na konci kroužku.
 13. Kontrola herního vybavení, údržba arény apod. – děti v době svého kroužku budou také pomáhat při drobných činnostech v herně (údržba, úprava, změna arény, atd.), dalším jejich úkolem bude vždy při poslední hře odzkoušení funkčnosti všech zbraní. Pro děti běžná, pravidelná či nepravidelná údržba jejich herního prostoru, vymýšlení jak by mohly být nově postavené překážky apod., tvoří v dětech pocit důležitosti, zodpovědnosti a spoluúčasti. V případě, že rodič nesouhlasí s touto činností u svého dítěte, prosím o sdělení e-mailem.
 14. Docházkový systém a docházka, omlouvání se a náhrady – pro naši i rodičovskou kontrolu vedeme docházku. Děti je potřeba při neúčasti z kroužku omlouvat. Za omluvenou absenci si může dítě svůj den nahradit v jiné kroužkové skupině.